KENYA CHIBA

Photographer

info@kenyachiba.jp
© KENYA CHIBA
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥
千葉顕弥

CV

千葉顕弥

KENYA CHIBA

  • 1982年宮城県出身
  • 2012年スタジオアシスタント、写真制作会社を経て株式会社新建築社に入社
  • 2016年独立